Obecná pravidla spotřebitelských soutěží pořádaných společností 24net s.r.o.

(„Obecná pravidla“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěží je společnost 24net s. r. o., sídlem Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5, IČ 248 54 280, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 20171 (dále jen „24net“) jako provozovatel internetových magazínů, jejichž aktuální přehled je k dispozici zde https://24net.cz/ (dále jen „Internetové magazíny“).

1.2. Spolupořadatelem soutěže může být spolu s 24net i jiný subjekt, který s 24net spolupracuje, a který např. věnoval do soutěže výhru (dále jen „Spolupořadatel“, 24net a rovněž případný Spolupořadatel dále jen jako „Pořadatel“). Osoba Spolupořadatele bude uvedena v zvláštních pravidlech zveřejňovaných pro každou jednotlivou soutěž („Zvláštní pravidla“).

1.3. Soutěže Pořadatele mohou být založeny na principu přidání příspěvku/komentáře ke článkům publikovaným v Internetových magazínech, zaslání soutěžního příspěvku prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook, zaslání správné odpovědi na soutěžní otázku, hlasování, zaslání multimediálního obsahu, sledování účtu Internetových magazínů na sociálních sítích, nebo na kombinaci těchto principů.

1.4. Přesnou specifikaci principu soutěží, termín konání soutěží, způsob určení výherců jednotlivých soutěží a jednotlivé výhry zveřejní Pořadatel na webových stránkách Internetových magazínů, na Instagramu nebo Facebooku.

2. Soutěžící

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je starší 18 let (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící musí splnit podmínky určené v Obecných pravidlech a Zvláštních pravidlech.

2.2. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinni na žádost Pořadatele doložit.

2.3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a spolupracovníci Pořadatele na základě jiné občanskoprávní smlouvy, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele či spolupracovníkem Pořadatele na základě jiné občanskoprávní smlouvy, nebo osoba jim blízká, výhra propadá ve prospěch Pořadatele, nestanoví-li Pořadatel výslovně ve Zvláštních podmínkách jinak.

2.4. Soutěžící odpovídá za to, že případný soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele.

3. Výherce

3.1. Výherce bude určen Pořadatelem způsobem, který Pořadatel stanoví ve Zvláštních podmínkách.

3.2. Výherce bude o výhře informován a vyzván k poskytnutí svých kontaktních údajů k doručení výhry (jméno, příjmení, poštovní adresa). Výherce bude Pořadatelem informován prostřednictvím emailové adresy, nestanoví-li Pořadatel výslovně ve Zvláštních podmínkách jinak.

3.3. Pokud Pořadateli výherce nepošle kontaktní údaje pro zaslání výhry do 14 dní od výzvy Pořadatele nebo se Pořadateli nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch Pořadatele, nestanoví-li Pořadatel výslovně ve Zvláštních podmínkách jinak.

3.4. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích nebo jiných hodnotách. Soutěžící ani výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.

3.5. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

4. Práva a povinnosti Pořadatele

4.1. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěží nebo kteroukoliv soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

4.2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Obecná pravidla i Zvláštní pravidla. Nové znění Obecných pravidel a Zvláštních pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

4.3. Pořadatel má právo kontrolovat splnění podmínek stanovených pro účast v jednotlivých soutěžích a dodržování pravidel Soutěžícími a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce nebo záležitosti související se soutěží.

4.4. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění Soutěžícího, který porušil Obecná pravidla nebo Zvláštní pravidla nebo obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.

4.5. Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech soutěžních příspěvků, za výpadky a poruchy v telekomunikačních sítích či obdobných technických událostí či jednání.

4.6. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce uvedeného případně v záručních podmínkách.

4.7. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů výherce třetí osobou.

4.8. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené ve Zvláštních podmínkách z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby.

5. Informace o zpracovani osobnich údajů

5.1. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se Soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se Soutěžící stane výhercem.

5.2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Pořadatele https://24net.cz/dokumenty/zasady-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju.

5.3. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a oprávněným zájmem Pořadatele je identifikace Soutěžícího a komunikace se Soutěžícím.

5.4. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:

  • a) získat od Pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
  • b) požadovat po Pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů, zejména o tom, kdo a za jakých podmínek má k osobním údajům přístup, jak jsou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití,
  • c) vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,
  • d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • e) požádat Pořadatele o vymazání osobních údajů,
  • f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na Pořadatele na mailovou adresu info@24net.cz či písemně na naší adrese: 24net s.r.o., Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5 a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Soutěže Pořadatele nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, vyhodnocovány ani spravovány provozovatelem sociálních sítí Instagram a Facebook. Provozovateli Instagramu a Facebooku nevznikají ve spojení se soutěžemi Pořadatele žádné povinnosti ani práva vůči Soutěžícím a provozovatelé sociální sítě Instagram a Facebook nemají žádné závazky vůči Soutěžícím.

6.2. Soutěžící v případě, že předmětem soutěžního příspěvku je autorské dílo podle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „AZ“), uděluje Pořadateli nevýhradní licenci k užití díla bez množstevního omezení pro všechny země světa na dobu trvání majetkových práv, a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti, a to zejména sdělováním počítačovou nebo obdobnou sítí (§ 18 AZ), k užití pro účely merchandisingu, k užití textové a obrazové podoby díla nebo jeho částí a fotografií z díla nebo zařazení do díla souborného, k propagování díla a Pořadatele všemi obvyklými způsoby, oprávnění opatřit dílo logem nebo jiným označením Provozovatele, včetně textových, obrazových či jiných informací, a to libovolně často. Soutěžící uděluje oprávnění bezúplatně a Pořadatel není povinen nabyté oprávnění využít. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku.

6.3. Soutěžící účastí v soutěži vyslovují souhlas s těmito Obecnými pravidly a Zvláštními pravidly a zavazují se k jejich dodržování. V případě, že se Soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na webových stránkách provozovaných Pořadatelem, na Instagramu anebo Facebooku Pořadatele.

6.4. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit Obecná pravidla i Zvláštní pravidla. Není-li ve změně Obecných pravidel či Zvláštních pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny. 6.5. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na https://24net.cz/dokumenty/pravidla-soutezi.

6.6. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 10. 1. 2019.